خانه نوآوری و فناوری ایران (iHiT) به جز ایران، در 5 کشور زیر دارای شعبه فعال می باشد.

خانه نوآوری و فناوری ایران در سوریه
خانه نوآوری و فناوری ایران در سوریه
خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا
خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا
خانه نوآوری و فناوری ایران در ترکیه
خانه نوآوری و فناوری ایران در ترکیه
خانه نوآوری و فناوری ایران در چین
خانه نوآوری و فناوری ایران در چین
خانه نوآوری و فناوری ایران در روسیه
خانه نوآوری و فناوری ایران در روسیه